top of page

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Poučení o zpracování osobních údajů (dále také jen „Poučení“) uživatelů a zákazníků internetových stránek www.sportsumava.cz provozovaného obchodní společností: Czech cycling s.r.o. IČO: 28066090, se sídlem Zdíkov 330,384 73

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Internetové stránky a Provozovatel
1.1.1. Internetové stránky (dále také jen „Stránky“) dostupné na doméně sportsumava.cz (dále také jen „Doména“) jsou provozovány společností Czech cycling s.r.o., IČO: 28066090, (dále také jen „Provozovatel“).
1.1.2. V rámci provozování Stránek dochází ke zpracování osobních údajů osob (dále také jen „Subjekt údajů „), které si prostřednictvím rezervačních formulářů rezervují nabízené služby.
1.2. Osobní údaje Zákazníka a jejich kategorie
1.2.1. V rámci rezervace dochází ke zpracování osobních údajů a to konkrétně: jména a příjmení, telefonního čísla, e-mailové adresy (dále společně vše jen jako „Osobní údaje“).
1.2.2. Osobní údaje náleží do kategorie údajů adresních, kontaktních a identifikačních, tj. umožňují Zákazníka identifikovat, kontaktovat a následně sjednat smlouvu o vybrané službě.
1.3. Účel předloženého Poučení
1.3.1. Toto poučení vyhotovil Provozovatel jako správce Osobních údajů za účelem splnění povinností informovat Subjekty údajů o okolnostech zpracování v rámci plnění smluvních povinností, případně propagace Provozovatele ve smyslu čl. 13 a 14 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (tzv. obecného nařízení o ochraně osobních údajů, dále jen „Nařízení“ nebo „GDPR“).

 

2. ÚČEL A ZÁKLAD ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJÚ

2.1. Provozovatel zpracovává Osobní údaje pro účely realizace práv a povinností ze Smlouvy, tj. pro zprostředkování nabízených služeb, které jsou předmětem Smlouvy a dále pro účely zasílání obchodních sdělení v rámci tzv. přímého marketingu, což jsou zejména e-mailové zprávy s nabídkami služeb a/nebo informací o novinkách Stránek, které jsou zasílány na adresu elektronické pošty Zákazníka.
2.2. Právním základem pro zpracování Osobních údajů je Smlouva a dále oprávněný zájem Provozovatele na provádění přímého marketingu, tj. sdělování informací o nabídce služeb dostupných na Stránkách a informací ohledně novinek týkajících se chodu či obsahu Stránek.

 

3. INFORMACE O PODMÍNKÁCH ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJÚ

3.1. Provozovatel je oprávněn zpracovávat Osobní údaje Subjektu údajů manuálně nebo automatizovaně prostřednictvím vlastních zaměstnanců nebo třetích osob poskytujících Provozovateli služby umožňující chod Portálu (zejména obchodní partneři a spolupracující osoby s Provozovatelem). Osobní údaje budou zpracovávány ve formě zabezpečených databází.
3.2. Provozovatel zabezpečuje zpracovávané Osobní údaje pomocí organizačních, fyzických a softwarových prostředků zabezpečení, zejména prostřednictvím nastavení přístupových práv zaměstnanců (či spolupracujících třetích osob) k příslušnému software, fyzickým zabezpečením prostor Provozovatele a datových nosičů a prostředky softwarové ochrany před neoprávněným přístupem k datům prostřednictvím sítě internet. Provozovatel vyžaduje rovněž dodržení výše uvedených zásad po zpracovatelích Osobních údajů, zejména poskytovateli služeb pro chod Portálu. Zásady obecné datové a informační bezpečnosti stanoví Provozovatel samostatným dokumentem.

 

4. PŘÍJEMCI NEBO KATEGORIE PŘÍJEMCÚ OSOBNÍCH ÚDAJÚ

4.1. Příjemcem Osobních údajů je Provozovatel, jeho zaměstnanci, osoby spolupracující s Provozovatelem na zajištění chodu Stránek a plnění Smlouvy.

 

5. DOBA ULOŽENÍ OSOBNÍCH ÚDAJÚ

5.1. Osobní údaje Subjektu údajů zpracovává Provozovatel po dobu, kdy je to nezbytné ke splnění povinností ze Smlouvy, popř. do doby úplného vypořádání všech práv a povinností ze Smlouvy a to podle tohoto, která z výše uvedených dob skončí později.

 

6. PRÁVA SUBJEKTU ˇUDAJÚ VE VZTAHU K OSOBNÍM ÚDAJÚM

6.1. Každý Subjekt údajů má právo požadovat vůči Provozovateli ve vztahu k Osobním údajům o své osobě: a. právo na přístup ke svým Osobním údajům b. právo na vysvětlení a opravu svých Osobních c. právo na výmaz svých Osobních d. právo na omezení zpracování svých Osobních údajů e. právo vznést námitku zpracování Osobních údajů zpracování spočívající v ochraně jeho zájmů převažuje nad zájmy a svobodami Subjekt údajů; f. právo na přenositelnost údajů

 

7. MOŽNOST PODÁNÍ STÍŽNOSTI U DOZOROVÉHO ORGÁNU

7.1. Subjekt údajů má právo podat stížnost u orgánu dozoru ohledně osobních údajů, pokud se domnívá, že zpracováním jeho Osobních údajů bylo porušeno GDPR. Orgánem dozoru pro Subjekty údajů, kteří mají bydliště na území České republiky, je Úřad pro ochranu osobních údajů (dostupný mimo jiné na internetové adrese: http://www.uoou.cz).

 

8. ZÁVEREČNÁ USTANOVENÍ

8.1. V případě, že Provozovatel začne se zpracováváním Osobních údajů poskytnutých Subjekty údajů k jiným účelům, než které vyplývají z tohoto dokumentu, (i) neprodleně o této skutečnosti informuje příslušné subjekty údajů (Subjekt údajů), (ii) informuje je o jednotlivých aspektech zpracování a (iii) v případě, že je ke zpracování k tomuto účelu vyžadován souhlas Subjektu údajů, o tento souhlas před započetím zpracování Subjekt údajů požádá. V případě, že Subjektu údajů souhlas neudělí, není Provozovatel oprávněn s dalším zpracováním Osobních údajů začít, není-li dán jiný právní základ zpracování.
8.2. Tento dokument je Subjektům údajů poskytnut v elektronické podobě před uzavřením Smlouvy a také je dostupný na webových stránkách Portálu, kde je nepřetržitě dostupný všem Subjektům údajů.

DSCF0058-2.jpeg

BIKE AREA ZADOV

Objevte zadovské traily, nebo se vydejte na pohodový výlet v okolí
bottom of page